نویسنده = تیمور مالمیر
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل ساختار همبستة داستان‌های سیاوش، کیخسرو و فرود

دوره 9، شماره 1، بهار 1396، صفحه 19-36

10.22108/rpll.2017.21410

تیمور مالمیر؛ فردین حسین پناهی