نویسنده = سعید مهدوی فر
تعداد مقالات: 4
1. تصحیح عباراتی از کتاب منشآت خاقانی

دوره 9، شماره 1، بهار 1396، صفحه 121-140

10.22108/rpll.2017.21416

سعید مهدوی فر


2. بررسی چند سکّه در دیوان خاقانی

دوره 6، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 115-130

سعید مهدوی فر


3. پژوهشی در داروهای حیوانی دیوان خاقانی

دوره 5، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 99-120

سعید مهدوی فر


4. بررسی تصحیف و تحریفی از دیوان خاقانی

دوره 4، شماره 4، زمستان 1391، صفحه 107-120

سعید مهدوی فر