موضوعات = نقد و شرح متون ادب فارسی
تعداد مقالات: 206
1. بررسی صحّت ضبط سروده‌های فارسی تاریخ بیهقی در دو تصحیح فیّاض و یاحقّی – سیّدی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 مرداد 1399

10.22108/rpll.2020.121006.1648

یداله محمدی؛ سیّد احمد پارسا


2. تحلیل ساختاری و معنایی برخی اعلام ترکی تاریخ جهانگشای جوینی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 مرداد 1399

10.22108/rpll.2020.120911.1643

سمانه جعفری؛ محمد عالی زاده


3. بازخوانی و تحلیل ابیات دشوار قصیده‌ای با التزام «صبح» از خاقانی شروانی

دوره 12، شماره 1، بهار 1399، صفحه 129-147

10.22108/rpll.2019.115809.1464

سید منصور سادات ابراهیمی؛ امیر سلطان محمدی


4. تحلیل ویژگی‌های سبکی مطلوب فرامرزنامه برای اقتباس انیمیشن

دوره 11، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 63-78

10.22108/rpll.2019.115247.1443

علیرضا پورشبانان؛ امیرحسین پورشبانان


6. شرح چند بیت از خاقانی با رویکردی انتقادی به دیگر شروح

دوره 11، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 113-133

10.22108/rpll.2018.111868.1341

امیر سلطان محمدی؛ سید منصور سادات ابراهیمی


8. بررسی تأثیرپذیری صفوة‌الصفا از رسالة قشیریه

دوره 11، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 43-60

10.22108/rpll.2019.113984.1403

ثریا کریمی؛ خدابخش اسدالهی


11. نقد و بررسی تصحیح طرب‌المجالس

دوره 11، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 81-93

10.22108/rpll.2018.111675.1331

رضا الیاسی؛ مریم محمودی


13. بررسی و تحلیل رسم فقر برپایة متون منثور عرفانی تا قرن هفتم هجری

دوره 11، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 111-125

10.22108/rpll.2018.112554.1362

فاطمه سادات طاهری؛ مریم پاکدل


14. درنگی بر ابیاتی از کلیم کاشانی (همدانی)

دوره 11، شماره 1، بهار 1398، صفحه 73-87

10.22108/rpll.2018.110608.1303

زهرا آقابابائی؛ مینا رحمانی


16. رویکردهای مذهبی و بنیادهای ایدئولوژیک در سام‌نامه

دوره 10، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 21-40

10.22108/rpll.2018.105695.1164

الهام حسن شاهی؛ محمدرضا نجاریان؛ مجید پویان


18. بررسی ابیات تازه و منسوب به رودکی سمرقندی در فرهنگ لغت حلیمی (شرح بحر‌‌ الغرائب)

دوره 10، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 1-20

10.22108/rpll.2018.108225.1241

زهرا نصیری شیراز؛ نصرالله امامی؛ سجاد دهقان


19. آسیب‌شناسی مقاله‌های مثنوی‌پژوهی از نظر توجه به مشرب عرفانی مولوی

دوره 10، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 17-34

10.22108/rpll.2018.104113.1108

علی اصغر میرباقری فرد؛ احسان رئیسی؛ مهرنوش بیات


22. اندرزهای مینوی‌ خرد و تأثیر آن بر شاهنامة فردوسی

دوره 10، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 147-164

10.22108/rpll.2017.77347.0

محمود مهجوری؛ ابراهیم استاجی؛ عبدالله غلامی؛ سیده زهرا میرنژاد


25. نقاب‌های سودمند و زیان‌بار در داستان سیاوش

دوره 10، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 35-53

10.22108/rpll.2017.103120.1083

خدابخش اسداللهی؛ جعفر عشقی