موضوعات = تصحیح نسخ خطی متون ادب فارسی
تعداد مقالات: 65
1. «بازشناخت مشفقی بخارائی و ضرورت تصحیح و انتشار کلیات او و معرفی کامل‌ترین نسخۀ دیوان شاعر »

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 تیر 1399

10.22108/rpll.2020.120119.1618

مهدی نوریان؛ افسانه بهرامیان؛ مهرداد چترایی


2. ضرورت تصحیح مجدّد دیوان مجد‌الدّین همگر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 تیر 1399

10.22108/rpll.2020.121521.1667

فرحناز وطن خواه


3. ضرورت تصحیح مجدد دیوان جلال طبیب شیرازی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 مرداد 1399

10.22108/rpll.2020.122747.1696

شیرین کبیری؛ مهرداد چترایی عزیزآبادی؛ مریم محمودی


4. تصحیح ابیاتی از دیوان رشیدالدین وطواط

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 شهریور 1399

10.22108/rpll.2020.120663.1635

سارا سعیدی؛ محمد احمدی


5. ملاحظاتی دربارة منظومة شبرنگ‌نامه

دوره 11، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 31-46

10.22108/rpll.2018.111413.1321

محمود رضایی دشت ارژنه


6. مقایسة تحلیلی دو ترجمة عوارف‌المعارف با توجه به تفاوت دیدگاه مترجمان

دوره 11، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 17-30

10.22108/rpll.2019.114265.1414

فروغ فرجام؛ علی اصغر میرباقری فرد؛ سیده مریم روضاتیان


8. نقد عرفات‌العاشقین با تکیه بر مجموعۀ لطایف و سفینۀ ظرایف

دوره 11، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 25-41

10.22108/rpll.2019.116049.1472

امید شاه مرادی؛ محمدجعفر یاحقی؛ عارف نوشاهی


9. ضرورت تصحیح دوبارة دیوان حکیم حاج ملّا هادی سبزواری

دوره 11، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 61-82

10.22108/rpll.2019.112832.1375

زهرا بهرامیان؛ عباس محمدیان؛ علی تسنیمی؛ حسن دلبری


11. ضرورت تصحیح انتقادی مکتوباتِ صدی از شرف‌الدین مَنیَری

دوره 11، شماره 1، بهار 1398، صفحه 37-56

10.22108/rpll.2018.109468.1274

محمّد صادق خاتمی؛ سلمان ساکت؛ سید جواد مرتضایی؛ ابوالقاسم قوام


12. «دُرِّ سخن»؛ نثری نویافته از قرن هشتم هجری

دوره 11، شماره 1، بهار 1398، صفحه 1-13

10.22108/rpll.2017.77348

محمدرضا تقیه؛ محمد حسین کرمی


13. یک نسخة منقح مفقود از حافظ

دوره 11، شماره 1، بهار 1398، صفحه 127-142

10.22108/rpll.2018.105770.1170

امیر سلطان محمدی


14. ضرورت تصحیح دوبارة دیوان غزلیات کاتبی نیشابوری

دوره 10، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 85-113

10.22108/rpll.2018.109455.1273

بهرام بشیری؛ رستم امانی؛ حمیدرضا فرضی


15. تصحیح چند بیت از سوزنی سمرقندی

دوره 10، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 115-131

10.22108/rpll.2018.107804.1220

مهدی کدخدای طراحی؛ علی محمد گیتی فروز


18. ضرورت تصحیح دوبارة دیوان غیاث و سبکشناسی شعر او

دوره 10، شماره 1، بهار 1397، صفحه 107-127

10.22108/rpll.2017.77264

رضا قنبری عبدالملکی


19. ضرورت تصحیح دوبارة دیوان فرخی سیستانی

دوره 10، شماره 1، بهار 1397، صفحه 17-29

10.22108/rpll.2017.100910.1034

محمود براتی؛ بهرام جلیلیان


20. معرفی و نقد نسخه خطی دستورالعلاج

دوره 10، شماره 1، بهار 1397، صفحه 31-47

10.22108/rpll.2017.100100.1018

نجمه دری؛ حشمت الله آذرمکان؛ سارا مسرور


21. بررسی و تحلیل و نقد چاپ دیوان فیضی فیّاضی

دوره 10، شماره 1، بهار 1397، صفحه 63-79

10.22108/rpll.2017.101541.1051

محمد راستگو؛ محمد مصطفی رسالت پناهی


22. معرفی نسخة فارسی حماسة منثور بطّال‌نامه و برخی ویژگی‌های آن

دوره 9، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 99-120

10.22108/rpll.2017.21656

میلاد جعفرپور؛ محمدکاظم کهدویی؛ محمدرضا نجاریان؛ نفیسه ایرانی


24. اهمیت نسخة «ایاصوفیا» در تصحیح ترجمة رسالة قشیریه

دوره 9، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 1-10

10.22108/rpll.2017.21651

سیده مریم روضاتیان؛ سید علی اصغر میرباقری فرد


25. تصحیح و توضیح چند بیت از داستان رستم و سهراب

دوره 9، شماره 1، بهار 1396، صفحه 57-72

10.22108/rpll.2017.21412

محمد طاهری؛ الهام ترکاشوند؛ حمید آقاجانی