موضوعات = نقد و نظریه های ادبی در متون ادب فارسی
تعداد مقالات: 91
1. تحلیل درّۀ نادره برپایة رویکرد تحلیل گفتمانی فرکلاف

دوره 12، شماره 3، تابستان 1399، صفحه 89-112

10.22108/rpll.2020.121378.1663

نسرین خانی؛ غلامرضا سالمیان؛ عامر قیطوری


6. کارکردهای وصف درروایت با تکیه بر یوسف و زلیخای جامی

دوره 11، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 43-58

10.22108/rpll.2018.110174.1291

هاجر فتحی نجف آبادی؛ اسحاق طغیانی؛ زهره نجفی


10. تحلیل تقابل دوگانه در داستان جمشید برپایة نظریه لوی استروس

دوره 11، شماره 1، بهار 1398، صفحه 15-35

10.22108/rpll.2017.77430.0

محمد چهارمحالی؛ مریم شعبان زاده؛ محمود حسن آبادی


14. تحلیل کارکرد سبک‌شناختی فعل در رباعیات خیام نیشابوری

دوره 10، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 57-69

10.22108/rpll.2018.110925.1309

علی صباغی؛ طاهره میرهاشمی


18. تحلیل حکایت‌های گلستان و بوستان بر اساس نظریة تودوروف

دوره 9، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 63-80

10.22108/rpll.2017.22128

امید وحدانی فر؛ محمّد رضا صرفی؛ محمّد صادق بصیری


23. تحلیل ساختار همبستة داستان‌های سیاوش، کیخسرو و فرود

دوره 9، شماره 1، بهار 1396، صفحه 19-36

10.22108/rpll.2017.21410

تیمور مالمیر؛ فردین حسین پناهی


25. ریخت‌شناسی داستان‌های عاشقانه شاهنامه

دوره 8، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 23-38

10.22108/rpll.2016.20589

زینب عرب نژاد؛ اسحاق طغیانی