دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله علمی

1. واکاوی چند لغزش در اغراض السّیاسه با تأکید بر یک نسخه خطّی نویافته

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 18 دی 1398

10.22108/rpll.2019.117906.1535

مختار ابراهیمی؛ نصرالله امامی؛ قدرت قاسمی پور؛ رسول کردی


2. پژوهشی در انتساب رسالۀ «اوصاف القلوب» به ابن خفیف

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 30 دی 1398

10.22108/rpll.2019.118670.1566

معین کاظمی فر


3. روش‌شناسی معرفت در مثنوی مولانا (با تکیه بر سنت و مشرب عرفانی)

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 30 دی 1398

10.22108/rpll.2019.118354.1551

سمانه‌السادات آقادادی؛ سیدعلی اصغر میرباقری فرد؛ طاهره خوشحال دستجردی؛ سیده‌مریم روضاتیان


4. «پندنامه» از عطار نیشابوری نیست

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 20 بهمن 1398

10.22108/rpll.2019.117650.1526

حمیده زینال زاده؛ رحمان مشتاق مهر؛ احمد گلی


5. اشارتهای نوگرایانۀ سلطان‌ولد در عرصۀ تأویل آیات قرآن با توجّه به آثار عرفانی متقدم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 اردیبهشت 1399

10.22108/rpll.2020.119257.1588

مهدی ملک ثابت؛ داود واثقی خوندابی


6. پیشنهادی برای تصحیح و معنای چند بیت از داستان «رستم و سهراب»

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 خرداد 1399

10.22108/rpll.2020.119376.1598

سید علی محمودی لاهیجانی


7. تحلیل درّۀ نادره بر پایة رویکرد تحلیل گفتمانی فرکلاف

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 تیر 1399

10.22108/rpll.2020.121378.1663

نسرین خانی؛ غلامرضا سالمیان؛ عامر قیطوری


8. «بازشناخت مشفقی بخارائی و ضرورت تصحیح و انتشار کلیات او و معرفی کامل‌ترین نسخۀ دیوان شاعر »

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 تیر 1399

10.22108/rpll.2020.120119.1618

مهدی نوریان؛ افسانه بهرامیان؛ مهرداد چترایی


9. ضرورت تصحیح مجدّد دیوان مجد‌الدّین همگر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 تیر 1399

10.22108/rpll.2020.121521.1667

فرحناز وطن خواه


10. بررسی صحّت ضبط سروده‌های فارسی تاریخ بیهقی در دو تصحیح فیّاض و یاحقّی – سیّدی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 مرداد 1399

10.22108/rpll.2020.121006.1648

یداله محمدی؛ سیّد احمد پارسا


11. تحلیل ساختاری و معنایی برخی اعلام ترکی تاریخ جهانگشای جوینی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 مرداد 1399

10.22108/rpll.2020.120911.1643

سمانه جعفری؛ محمد عالی زاده


12. ساحت های بیداری در حکایات عرفانی تذکره الاولیا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 مرداد 1399

10.22108/rpll.2020.122546.1691

آسیه کریمی؛ سیدعلی اصغر میرباقری فرد؛ سیده مریم روضاتیان


13. سفر نامه های فارسی در گذر تاریخ ، مطالعه موردی : مقایسه خروج بند موصولی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 مرداد 1399

10.22108/rpll.2020.120969.1646

الهام میزبان؛ علی علیزاده؛ اعظم استاجی