دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله پژوهشی

1. روش‌شناسی معرفت در مثنوی مولانا (با تکیه بر سنت و مشرب عرفانی)

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 30 دی 1398

10.22108/rpll.2019.118354.1551

سمانه‌السادات آقادادی؛ سیدعلی اصغر میرباقری فرد؛ طاهره خوشحال دستجردی؛ سیده‌مریم روضاتیان


2. «بازشناخت مشفقی بخارائی و ضرورت تصحیح و انتشار کلیات او و معرفی کامل‌ترین نسخۀ دیوان شاعر »

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 تیر 1399

10.22108/rpll.2020.120119.1618

مهدی نوریان؛ افسانه بهرامیان؛ مهرداد چترایی


3. ضرورت تصحیح مجدّد دیوان مجد‌الدّین همگر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 تیر 1399

10.22108/rpll.2020.121521.1667

فرحناز وطن خواه


4. ساحت های بیداری در حکایات عرفانی تذکره الاولیا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 مرداد 1399

10.22108/rpll.2020.122546.1691

آسیه کریمی؛ سیدعلی اصغر میرباقری فرد؛ سیده مریم روضاتیان


5. سفر نامه های فارسی در گذر تاریخ ، مطالعه موردی : مقایسه خروج بند موصولی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 مرداد 1399

10.22108/rpll.2020.120969.1646

الهام میزبان؛ علی علیزاده؛ اعظم استاجی


6. ضرورت تصحیح مجدد دیوان جلال طبیب شیرازی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 مرداد 1399

10.22108/rpll.2020.122747.1696

شیرین کبیری؛ مهرداد چترایی عزیزآبادی؛ مریم محمودی


7. تحلیل ظرفیت‌های مطلوب برزونامه برای اقتباس بازی ‌رایانه‌ای رزمی- مبارزه ‏ای

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 مرداد 1399

10.22108/rpll.2020.122118.1681

علیرضا پورشبانان؛ امیرحسین پورشبانان


8. نقد و بررسی تصحیح حدیقه‌الحقیقه به اهتمام محمدجعفر یاحقی و سیدمهدی زرقانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 شهریور 1399

10.22108/rpll.2020.120211.1620

سیدمهدی طباطبائی


9. تصحیح ابیاتی از دیوان رشیدالدین وطواط

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 شهریور 1399

10.22108/rpll.2020.120663.1635

سارا سعیدی؛ محمد احمدی


10. بازخوانی انتقادی برخی شروح آثار خاقانی و نظامی در شرح و تفسیر بازی های نرد و شطرنج

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 مهر 1399

10.22108/rpll.2020.123158.1712

شیرزاد طایفی؛ مهدی رمضانی