بر اساس نویسندگان

آ

ا

ب

پ

ت

  • تدین، مهدی [1] استاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد (استاد بازنشسته دانشگاه اصفهان)
  • تربتی نژاد، بهجت [1] دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکز
  • ترکاشوند، الهام [1] دانشگاه بوعلی ‌سینا
  • تسنیمی، علی [1] استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه حکیم سبزواری، سبزوار، ایران
  • تقیه، محمدرضا [1] دانشجوی ‌دکتری ‌زبان‌ و‌ ادبیات‌ فارسی‌، دانشگاه‌ شیراز،‌ ایران ‌و هیات علمی گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اقلید، ایران
  • تقوی، محمد [1] دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه فردوسی مشهد
  • توانگر، منوچهر [1] استاد بازنشسته گروه زبان شناسی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران
  • تویسرکانی، سید احمد [1] دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان

ج

چ

ح

خ

د

ذ

ر

ز

س

ش

ص

ض

ط

ظ

ع

غ

ف

ق

ک

گ

ل

م

ن

و

ه

ی