نویسنده = میرباقری فرد، سید علی اصغر
تعداد مقالات: 5
1. مقایسة تحلیلی دو ترجمة عوارف‌المعارف با توجه به تفاوت دیدگاه مترجمان

دوره 11، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 17-30

10.22108/rpll.2019.114265.1414

فروغ فرجام؛ علی اصغر میرباقری فرد؛ سیده مریم روضاتیان


2. آسیب‌شناسی مقاله‌های مثنوی‌پژوهی از نظر توجه به مشرب عرفانی مولوی

دوره 10، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 17-34

10.22108/rpll.2018.104113.1108

علی اصغر میرباقری فرد؛ احسان رئیسی؛ مهرنوش بیات


3. اهمیت نسخة «ایاصوفیا» در تصحیح ترجمة رسالة قشیریه

دوره 9، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 1-10

10.22108/rpll.2017.21651

سیده مریم روضاتیان؛ سید علی اصغر میرباقری فرد


4. تکرار موجز (سبک شخصی احمد غزالی بر اساس رویکرد اشپیتزر)

دوره 7، شماره 1، بهار 1394، صفحه 1-18

مریم شیرانی؛ علی اصغر میرباقری فرد


5. سیر عرفانی قرب در متون عرفانی تا سده هفتم هجری

دوره 4، شماره 1، بهار 1391، صفحه 1-14

سید علی اصغر میرباقری فرد؛ الهام شایان