نویسنده = پورالخاص، شکرالله
تعداد مقالات: 1
1. ترکیبات خاص اشعار صائب و بیدل بر اساس روابط نحوی و هستۀ معنایی ترکیب

دوره 7، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 41-64

خدابخش اسداللهی؛ شکرالله پورالخاص؛ ولی علی منش