نویسنده = آقابابائی، زهرا
تعداد مقالات: 4
1. درنگی بر ابیاتی از کلیم کاشانی (همدانی)

دوره 11، شماره 1، بهار 1398، صفحه 73-87

10.22108/rpll.2018.110608.1303

زهرا آقابابائی؛ مینا رحمانی


4. اقلیم‌های زیباخیز شعر فارسی

دوره 2، شماره 3، پاییز 1389، صفحه 21-34

زهرا آقابابائی خوزانی