نویسنده = سلطان محمدی، امیر
تعداد مقالات: 3
1. بازخوانی و تحلیل ابیات دشوار قصیده‌ای با التزام «صبح» از خاقانی شروانی

دوره 12، شماره 1، بهار 1399، صفحه 129-147

10.22108/rpll.2019.115809.1464

سید منصور سادات ابراهیمی؛ امیر سلطان محمدی


2. شرح چند بیت از خاقانی با رویکردی انتقادی به دیگر شروح

دوره 11، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 113-133

10.22108/rpll.2018.111868.1341

امیر سلطان محمدی؛ سید منصور سادات ابراهیمی


3. یک نسخة منقح مفقود از حافظ

دوره 11، شماره 1، بهار 1398، صفحه 127-142

10.22108/rpll.2018.105770.1170

امیر سلطان محمدی