نویسنده = روضاتیان، مریم
تعداد مقالات: 5
1. مقایسة تحلیلی دو ترجمة عوارف‌المعارف با توجه به تفاوت دیدگاه مترجمان

دوره 11، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 17-30

10.22108/rpll.2019.114265.1414

فروغ فرجام؛ علی اصغر میرباقری فرد؛ سیده مریم روضاتیان


2. بررسی الگوی تحلیل گفتمان میشل فوکو و مباحث علم معانی

دوره 10، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 53-79

10.22108/rpll.2017.104295.1116

فرزانه امیرپور؛ سیده مریم روضاتیان


3. اهمیت نسخة «ایاصوفیا» در تصحیح ترجمة رسالة قشیریه

دوره 9، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 1-10

10.22108/rpll.2017.21651

سیده مریم روضاتیان؛ سید علی اصغر میرباقری فرد


4. بررسی و مقایسه تحلیلی وجه دین ناصرخسرو و مثنوی مولوی

دوره 8، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 73-90

10.22108/rpll.2016.20415

مریم روضاتیان؛ محمد جلیل مصطفوی روضاتی


5. ماجرای تصحیح ترجمه رساله قشیریه

دوره 5، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 87-96

سیده مریم روضاتیان