نویسنده = حیدری، حسن
تعداد مقالات: 1
1. مردمی یا مرد، می نقد و تحلیل بیتی از رودکی سمرقندی

دوره 7، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 21-32

حسن حیدری؛ علی صباغی