نویسنده = بهنام فر، محمد
تعداد مقالات: 2
1. بررسی تطبیقی مفهوم خرد در اندرزهای دینکرد ششم و شاهنامه فردوسی

دوره 9، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 37-55

10.22108/rpll.2017.77417

زهرا دلپذیر؛ محمد بهنام فر؛ محمد رضا راشد محصل