نویسنده = قاسم زاده شاندیز، محمدرضا
تعداد مقالات: 1
1. تصحیح انتقادی تَمُرنامۀ هاتفی؛ متنی حماسی متأثر از شاهنامه فردوسی

دوره 6، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 57-74

حسن بساک؛ محمدرضا قاسم زاده شاندیز