نویسنده = راشد محصل، محمدرضا
تعداد مقالات: 1
1. بررسی پیرنگ، شخصیت پردازی، توصیف، زاویه دید و تصویرپردازی در داستان نبرد رستم با دیو سپید

دوره 5، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 121-138

محمدرضا راشد محصل؛ فاطمه حسین زاده هرویان