نویسنده = ایرانی، محمّد
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل ساختار و پیرنگ مقدّمة سفر «هفت کشور» فخری هروی

دوره 12، شماره 1، بهار 1399، صفحه 59-74

10.22108/rpll.2019.115086.1435

سهیلا کدیوری؛ محمّد ایرانی؛ وحید مبارک؛ ابراهیم رحیمی زنگنه