نویسنده = گورویی، رضا
تعداد مقالات: 1
1. بررسی ساختار ترکیب های اشتقاقی شعر طالب آملی از منظر سبک شناسی زبانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 آبان 1398

10.22108/rpll.2019.114700.1423

پروین گلی زاده؛ مختار ابراهیمی؛ رضا گورویی