نویسنده = تویسرکانی، سید احمد
تعداد مقالات: 1
1. ابومسلم محمّد بن مهرایزد نحوی، ادیب اصفهانی (366- 456 ه.ق)

دوره 2، شماره 1، بهار 1389، صفحه 21-30

سید احمد تویسرکانی