نویسنده = ایرانمنش، مریم
تعداد مقالات: 1
1. نقد و تحلیل ابیات عربی در تاریخ بیهقی

دوره 1، شماره 1، بهار 1388، صفحه 93-112

محمدرضا نجاریان؛ مریم ایرانمنش