نویسنده = نوری، حمیده
تعداد مقالات: 1
1. راوی در رمان «آتش بدون دود»

دوره 1، شماره 4، زمستان 1388، صفحه 79-94

قدسیه رضوانیان؛ حمیده نوری