نویسنده = قاسمی پور، قدرت
تعداد مقالات: 1
1. نامه باستان در بوته نقد (نقد چند بیت از نامه باستان)

دوره 5، شماره 1، بهار 1392، صفحه 61-82

محمود رضایی دشت ارژنه؛ قدرت قاسمی پور