نویسنده = خدادادی، فضل الله
تعداد مقالات: 1
1. بررسی ساختار و گونه روایی در متن سفرنامه ناصرخسرو براساس نظریه ژپ لینت ولت

دوره 5، شماره 3، پاییز 1392، صفحه 53-68

محسن محمدی فشارکی؛ فضل الله خدادادی