نویسنده = پاشازانوس، حمیدرضا
تعداد مقالات: 1
1. چین در شاهنامه فردوسی

دوره 5، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 59-72

علی اکبر جعفری؛ حمیدرضا پاشازانوس