نویسنده = قانعی راد، محمدامین
تعداد مقالات: 1
1. سیر تحول مفهوم جنون در متون ماندگار ادب فارسی

دوره 6، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 23-42

سمانه سدیدپور؛ محمدامین قانعی راد