نویسنده = علیخانی ثانی ابدال آبادی، فاطمه
تعداد مقالات: 1
1. کاربرد آیات و احادیث در تاریخ بیهقی

دوره 6، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 85-102

محمد مجوزی؛ فاطمه علیخانی ثانی ابدال آبادی