نویسنده = خوئینی، عصمت
تعداد مقالات: 2
1. جستاری در مأخذشناسی برخی از اندرزهای بوستان

دوره 8، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 43-62

10.22108/rpll.2016.21302

عصمت خوئینی؛ سجاد رحمتیان


2. بررسی زمینه و منشأ اندرزهای شاهنامه

دوره 7، شماره 1، بهار 1394، صفحه 115-136

سجاد رحمتیان؛ عصمت خوئینی