نویسنده = کرمی، عباس علی
تعداد مقالات: 1
1. متن شناسی قدمگاه انجم در تعزیه ایران

دوره 7، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 83-100

عباس علی کرمی؛ سیدعلی رضا حجازی