نویسنده = امیرپور، فرزانه
تعداد مقالات: 1
1. بررسی الگوی تحلیل گفتمان میشل فوکو و مباحث علم معانی

دوره 10، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 53-79

10.22108/rpll.2017.104295.1116

فرزانه امیرپور؛ سیده مریم روضاتیان