نویسنده = کدخدای طراحی، مهدی
تعداد مقالات: 1
1. تصحیح چند بیت از سوزنی سمرقندی

دوره 10، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 115-131

10.22108/rpll.2018.107804.1220

مهدی کدخدای طراحی؛ علی محمد گیتی فروز