نویسنده = پاکدل، مریم
تعداد مقالات: 1
1. بررسی و تحلیل رسم فقر برپایة متون منثور عرفانی تا قرن هفتم هجری

دوره 11، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 111-125

10.22108/rpll.2018.112554.1362

فاطمه سادات طاهری؛ مریم پاکدل