نویسنده = مللی، مهدیه
تعداد مقالات: 1
1. بررسی و تحلیل ساختاری داستان «ضحاک» بر مبنای الگوی کنشی کلود برمون

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 11 آذر 1398

10.22108/rpll.2019.118076.1541

مهدیه مللی؛ محمدرضا نصراصفهانی؛ زهره نجفی؛ اسحاق طغیانی