نویسنده = شکیبا، ابوالفضل
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل ساختاری دو حکایت از عجایبنامۀ همدانی بر اساس الگوی روایی تودوروف

دوره 12، شماره 1، بهار 1399، صفحه 75-90

10.22108/rpll.2019.114745.1424

ابوالفضل شکیبا؛ ابراهیم استاجی؛ مهیار علوی مقدم