نویسنده = پورشبانان، امیرحسین
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل ویژگی‌های سبکی مطلوب فرامرزنامه برای اقتباس انیمیشن

دوره 11، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 63-78

10.22108/rpll.2019.115247.1443

علیرضا پورشبانان؛ امیرحسین پورشبانان