نویسنده = مارانی، فهیمه
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل مقایسه‌ای دو ترجمۀ فارسی کلیله و دمنه (مطالعۀ موردی: حکایت بوزنگان / حمدونگان)

دوره 12، شماره 1، بهار 1399، صفحه 1-22

10.22108/rpll.2019.116203.1478

فهیمه مارانی؛ سیدمحمدرضا ابن الرسول؛ محسن محمدی فشارکی