دوره و شماره: دوره 2، شماره 3، پاییز 1389 
3. در نقد امثال و حکم دهخدا

صفحه 35-50

بهاره صمدی؛ محمدرضا ابن الرسول


4. «ناهید» مظهر قدس است یا هوس؟

صفحه 51-64

لیلا امینی لاری؛ خیرالله محمودی


6. سیر و تداوم اندیشه‌های ایرانشهری در کلیله و دمنه

صفحه 77-96

بیژن ظهیری ناو؛ امین نواختی مقدم؛ مریم ممی زاده