دوره و شماره: دوره 2، شماره 4، زمستان 1389 

مقاله علمی

1. فارسی دری

صفحه 1-16

مهدی تدین


2. نقیضه و پارودی

صفحه 17-32

غلامعلی فلاح قهرودی؛ زهرا صابری تبریزی


4. مقایسه و تطبیق چهار شرح از مثنوی با آغاز دفتر سوّم

صفحه 43-58

علی اکبر احمدی دارانی؛ مرتضی رشیدی آشجردی


6. بسترهای آفرینش هنری در متون عرفانی

صفحه 77-92

علیرضا محمدی کله سر؛ محمدعلی خزانه‌دارلو