دوره و شماره: دوره 3، شماره 2، تابستان 1390 

مقاله علمی

1. بررسی اجزای کلام در جنیدنامه

صفحه 1-8

میترا پویان مهر؛ یحیی طالبیان