دوره و شماره: دوره 3، شماره 3، پاییز 1390 
4. نمودهای رمانتیسم در نفثه المصدور

صفحه 47-60

محسن بتلاب اکبر آبادی؛ محمدعلی خزانه دارلو


5. رد و موبد در شاهنامه

صفحه 61-74

زهرا دلپذیر؛ علی اکبر شامیان؛ سید مهدی رحیمی


6. لحن، صحنه‌پردازی و فضا ابزار انتقاد و اعتراض بیهقی

صفحه 75-94

قاسم صحرائی؛ علی حیدری؛ مریم میرزایی مقدم


7. بازتاب زیبایی‌شناختی سیمای پیامبران در قصاید خاقانی

صفحه 95-108

مرتضی محسنی؛ احمد غنی پور ملکشاه؛ هاجر مرادی