دوره و شماره: دوره 1، شماره 1، بهار 1388 

مقاله علمی

1. پژوهشی در تئوری و کارکرد طنز مشروطه

صفحه 1-16

محمد حسین کرمی؛ زهرا ریاحی زمین؛ جواد دهقانیان


4. پرندگان و موسیقی

صفحه 45-58

لیلا امینی لاری؛ خیرالله محمودی


مقاله علمی

6. نقد و تحلیل ابیات عربی در تاریخ بیهقی

صفحه 93-112

محمدرضا نجاریان؛ مریم ایرانمنش