دوره و شماره: دوره 1، شماره 2، تابستان 1388 
2. بررسی موسیقی شعر رودکی

صفحه 19-34

حسین اقاحسینی؛ اسراءالسادات احمدی


3. رقیب حصاری

صفحه 35-44

احمد امیری خراسانی؛ محمدرضا صرفی


5. پیوند زبان و اندیشه در شعر رودکی

صفحه 53-66

مریم صادقی گیوی؛ سعید بزرگ بیگدلی


6. رودکی و عمرخیام

صفحه 67-88

محمدرضا نصر اصفهانی؛ علی سینا رخشنده مند