دوره و شماره: دوره 1، شماره 3، پاییز 1388 
3. تحلیل استعلایی هفت پیکر

صفحه 35-58

نسرین علی اکبری؛ سید مهرداد حجازی


7. زمان در شعر حافظ

صفحه 103-123

علی محمدی اسیابادی