دوره و شماره: دوره 1، شماره 4، زمستان 1388 

مقاله علمی

1. کاوشی نوین در سرچشمه های نخستین حماسه گیل گمش

صفحه 1-18

محمدجعفر یوسفیان کناری؛ محمود طاووسی


2. مزارات چرنداب تبریز

صفحه 19-42

حسین میرجعفری؛ مهدی بزاز دستفروش


3. تحلیل نماد غار در هفت پیکر نظامی

صفحه 43-58

محمدجعفر یاحقی؛ سمیرا بامشکی


5. راوی در رمان «آتش بدون دود»

صفحه 79-94

قدسیه رضوانیان؛ حمیده نوری