دوره و شماره: دوره 4، شماره 2، تابستان 1391 
2. جستاری در کهن‌واژگان مشترک تفسیر قرآن کمبریج با اشعار سبک خراسانی

صفحه 17-38

فخرالسادات خامسی هامانه؛ محمدجواد شریعت؛ محمود الهام بخش


7. راوی اول شخص در گلستان سعدی

صفحه 109-124

لیلا رضایی؛ عباس جاهدجاه