دوره و شماره: دوره 4، شماره 4، زمستان 1391 
3. بررسی شخصیت بهرام در هفت پیکر با توجه به نظریه مزلو

صفحه 17-32

زینب نوروزی؛ علیرضا اسلام؛ محمدحسین کرمی