دوره و شماره: دوره 5، شماره 1، بهار 1392 
5. اشعاری نو یافته در جنگ خطّی 900 مجلس

صفحه 45-60

محسن شریفی صحی؛ حامد خاتمی پور