دوره و شماره: دوره 5، شماره 2، تابستان 1392 

مقاله پژوهشی

2. فضل تقدّم با کیست؟ صفی‌علی‌شاه اصفهانی یا عمّان سامانی

صفحه 1-20

احمد امیری خراسانی؛ فاطمه هدایتی