دوره و شماره: دوره 5، شماره 3، پاییز 1392 
8. بررسی اشعار نویافته عمادی شهریاری

صفحه 111-124

سهیل یاری گل دره؛ طاهره چهری