دوره و شماره: دوره 5، شماره 4، زمستان 1392 

مقاله علمی

2. معرفی، بررسی و تحلیل نسخه‌ خطی «کاشف المشکلات» ابوبکر بن کالنجار شیرازی

صفحه 1-22

فاطمه کوپا؛ مصطفی گرجی؛ سید علی اصغر میرباقری فرد؛ فرشته محجوب


3. بررسی انتقادی واژه «خضرا» در تاریخ بیهقی

صفحه 23-38

نعیم مراونه؛ محمود رضایی دشت ارژنه


4. تصاویر کعبه و ترک ادب شرعی در شعر خاقانی

صفحه 39-58

محسن ذوالفقاری؛ زهرا موسوی؛ سید کیهان شهدائی


5. چین در شاهنامه فردوسی

صفحه 59-72

علی اکبر جعفری؛ حمیدرضا پاشازانوس


6. لزوم تصحیح انتقادی دیوان سید حسن غزنوی

صفحه 73-86

عباس بگ‌جانی؛ عصمت خوئینی؛ مسعود جعفری