دوره و شماره: دوره 6، شماره 1، بهار 1393 
5. رویکرد تحلیلی به عناصر داستانی سندبادنامه

صفحه 61-76

محمدامیر مشهدی؛ عبدالله واثق عباسی؛ اکرم عارفی